Registr exekucí

Registr exekucí

Centrální evidence exekucí (dále jen CEE) je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád, dále jen EŘ). Centrální evidence exekucí shromažďuje veškeré údaje o provedených, ale i nedokončených exekucí na území České republiky.

Centrální registr dlužníků je systém, který eviduje navíc dlužníky, u kterých nejsou pohledávky zatím soudně rozhodnuty, případně jsou žalovány. Dále pak to jsou pohledávky v exekuci nebo v šetření Policie České republiky.

Registr exekucí především umožňuje zjišťovat aktuální informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétního člověka nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Co se dozvíte z registru exekucí

  • usnesení soudu o nařízení exekuce a o pověření exekutora provedením exekuce
  • usnesení soudu o zastavení exekuce
  • usnesení soudu o odkladu exekuce
  • název dlužníka, jeho právní forma, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní údaje
  • identifikační údaje exekutora

Do registru exekucí zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a o pověření exekutora provedením exekuce, usnesení soudu o zastavení nebo odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu exekučního spisu. Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o exekuci jsou z registru exekucí vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce atd.)
Registr neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
Centrální evidence exekucí je dostupný na adrese www.ceecr.cz

DM --------------------------------------------------->