Provedení exekuce

Aby exekuce mohla být provedena, je zapotřebí, aby exekutor nebo soudní vykonavatel disponoval od oprávněného exekučním titulem, kterým je především:

• pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu – zejména tedy rozsudek, platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz
• vykonatelný rozhodčí nález
• notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
• vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
• vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy
• jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

DM --------------------------------------------------->